‘smyN dI Avwz’ vloN Awp jI dw svwgq hY [

 

 

sR: srdUl isMG ‘SyKoN’ dIAW ilKqW pVHx leI hyTW kil`k kro jI

lyK